Щодо блогу

Об’єктом дослiдження блогу 411batterymemorialpark.wordpress.com є Парк з площею 11,2760 га, 17,1560 га та 4,3845 га на Меморіалі 411-ї батареї з затвердженими межами території загального користування рекреаційного призначення вiд 7 грудня 2016 року рішенням XII сесії Одеської міської ради в кордонах вулиць Марії Демченко, 5-лiнiя Марії Демченко, Горіхова, Миколи Троїцького, прилеглий до об’єктiв спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Одеської області, що розташовано на земельнiй дiлянцi комунальної  власностi за кадастровим номером 5110136900:42:023:0006 площею 16.2 га з цільовим призначенням G.08.02 “Для розміщення та обслуговування музейних закладів” за адресою вул. Дача Ковалевського, 150, м. Одеса, Україна, що надано у постiйне користування КП “Одеський iсторико-краєзнавчий музей” вiд 21.11.2014 року №1237-VI, й пам’ятки iсторiї мiсцевого значення, що було прийнято пiд охорону держави рiшенням виконавчого комiтету Одеської обласної ради депутатiв трудящих вiд 27.07.1971 року №381. 

Цей блог вiдображає дiяльнiсть та документообiг вiдносин в галузi охорони i використання територiй та об’єктів природно-заповідного фонду, що закрiплено Законом України “Про природно-заповідний фонд України” від 16.06.1992 №2456-XII Стаття 10. Права громадян з питань охорони та використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду; в галузi виконання повноважень органів самоорганізації населення у сфері благоустрою населених пунктів згiдно зi Статтею 11 Закону України “Про благоустрій населених пунктів” від 06.09.2005№2807-IV; в галузi прав та обов’язкiв громадян у сфері благоустрою населених пунктів згiдно зi Статтею 17 Закону України “Про благоустрій населених пунктів” від 06.09.2005 №2807-IV й вiдповiдно Правил благоустрою території міста Одеси.
Конституцiя України від 28.06.1996 №254к/96-ВР, Закон України від 16.06.1992№2456-ХІІ “Про природно-заповідний фонд України” від 16.06.1992 №2456-XII, Закон України “Про благоустрій населених пунктів” від 06.09.2005 №2807-IV та iншi законодавчi акти знаходяться у відкритому доступі на сайті Верховної Ради України, й нижче виконано публiкацiю змiсту зазначених Статтей.

Закон України “Про природно-заповідний фонд України” від 16.06.1992 №2456-XII Стаття 10. Права громадян з питань охорони та використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

Громадяни України з питань охорони та використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду мають право на:

  • участь в обговоренні проектів законодавчих актів з питань розвитку заповідної справи, формування природно-заповідного фонду;
  • участь у розробці та реалізації заходів щодо їх охорони та ефективного використання, запобігання негативного впливу на них господарської діяльності;
  • внесення пропозицій про включення до складу природно-заповідного фонду найбільш цінних природних територій та об’єктів;
  • ознайомлення з територіями та об’єктами природно-заповідного фонду,  здійснення інших видів користувань з додержанням встановлених вимог щодо заповідного режиму;
  • участь у здійсненні громадського контролю за охороною заповідних територій та  об’єктів, внесення пропозицій про притягнення до відповідальності винних у порушенні вимог охорони територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

Законодавством України можуть бути визначені й інші права громадян з питань охорони та використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

Закон України “Про благоустрій населених пунктів” від 06.09.2005 №2807-IV Стаття 11. Повноваження органів самоорганізації населення у сфері благоустрою населених пунктів.
1. До повноважень органів самоорганізації населення у сфері благоустрою населених пунктів належить:
1) внесення в установленому порядку на розгляд органів місцевого самоврядування пропозицій з питань благоустрою населених пунктів;
2) організація участі населення у виконанні робіт з благоустрою населених пунктів;
3) здійснення громадського контролю за дотриманням правил благоустрою територій населених пунктів;
4) інформування населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;
5) вирішення інших питань у цій сфері відповідно до цього Закону та Закону  України “Про органи самоорганізації населення” (2625-14).

Закон України “Про благоустрій населених пунктів” від 06.09.2005 №2807-IV Стаття 17. Права та обов’язки громадян у сфері благоустрою населених пунктів.

1. Громадяни у сфері благоустрою населених пунктів мають право:
1) користуватись об’єктами благоустрою населених пунктів;
2) брати участь в обговоренні правил та проектів благоустрою території населених пунктів;
3) вносити на розгляд місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій пропозиції з питань благоустрою населених пунктів;
4) отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою території населеного пункту та внесення до них змін, а також роз’яснення їх змісту;
5) брати участь у здійсненні заходів з благоустрою населених пунктів, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ,  братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів і тротуарів, інших об’єктів благоустрою;
6) вимагати негайного виконання робіт з благоустрою населених пунктів  у  разі,  якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю, здоров’ю або майну громадян;
7) звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну чи   здоров’ю громадян унаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувачів об’єктів благоустрою.
2. Громадяни у сфері благоустрою населених пунктів зобов’язані:
1) утримувати в належному стані об’єкти благоустрою (їх частини), що перебувають у їх власності або користуванні, а також визначену правилами   благоустрою території населеного пункту прилеглу до цих об’єктів територію; {Пункт 1 частини другої статті 17 в редакції Закону N 4710-VI ( 4710-17 ) від 17.05.2012}
2) дотримуватися правил благоустрою території населених пунктів;
3) не порушувати права і законні інтереси інших суб’єктів благоустрою населених пунктів;
4) відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою населених пунктів;
5)  допускати на об’єкти благоустрою, що перебувають у їх власності або користуванні, аварійно-рятувальні та інші служби для здійснення   заходів   щодо  запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. {Частину другу статті 17 доповнено пунктом 5 згідно із Законом N 4710-VI ( 4710-17 ) від 17.05.2012}

Advertisements